قرارداد طراحی داخلی رمز فایل پرداخت را می بایست از طراح پروژه دریافت کنید
قرارداد طراحی داخلی رمز فایل پرداخت را می بایست از طراح پروژه دریافت کنید

"چک لیست ایمنی ساختمان"

356 سوال در حوزه بررسی ایمنی ساختمان ها

منطبق بر دستورالعمل های کشور ( وزارت کشور ، مقررات ملی ، نظام مهندسی )

مناسب برای شرکت های دارای رتبه یا خصوصی بدون رتبه

منطبق بر آیین نامه های اجرایی کشوری

مورد قبول واحد ایمنی ادارات دولتی

مناسب برای کارشناسان ایمنی دارای صلاحیت