شاخه های مورد مطالعه

Big Data | داده های کلان

Deep Learning | یادگیری عمیق

Machine Learning | یادگیری ماشین

Artificial Inteligence | هوش مصنوعی

مزیت نسبی ما در این سیاره ،نسبت به حیواناتی که ماهیچه های قوی تر و چنگال هایی تیز تر از ما دارند ، تنها به دلیل این هوشمندی مغز ماست ، مغزی که سازماندهی های پیچیده اجتماعی را ساخته و شاید بتوان گفت تنها سازنده نسل های بعدی است چرا که هر نسل بر پیشرفت های پیشینیانش ساخته شده است

سعی ما در این مجموعه دستیابی به نوعی هوش مصنوعی است که هم بتوان کنترلش کرد هم ارزش های انسانی را حفظ کند هم از مهر و موم شدن سرنوشتمان در صورتی که هوش های مصنوعی دیگر کنترل این دنیا را به دست بگیرند جلوگیری کنیم

هوش مصنوعی تنها نماینده هر کشور برای پیروزی قطعی در هر زمینه ای خواهد بود