چک لیست ایمنی ساختمان

545,000 هزار ریال

“چک لیست ایمنی ساختمان”

356 سوال در حوزه بررسی ایمنی ساختمان ها

منطبق بر دستورالعمل های کشور ( وزارت کشور ، مقررات ملی ، نظام مهندسی )

مناسب برای شرکت های دارای رتبه یا خصوصی بدون رتبه

HSE Check List No.1

توضیحات

“چک لیست ایمنی ساختمان”

30 پرسش قابل برسی در حوزه ایمنی ساختمان اداری

25 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی راه پله

16 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی آسانسور

25 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی رایزرها

30 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی انبار ها

40 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی موتور خانه

34 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی پارکینگ ساختمان

34 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی آشپزخانه

25 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی پشت بام

38 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی سوئیت های اقامتی

65 پرسش قابل بررسی در حوزه ایمنی بیمارستان و درمانگاه ها

منطبق با دستورالعمل ها و آیین نامه های تدوین شده وزارت کشور ، نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

کاملا کاربردی برای شرکت های دارای رتبه جهت ارائه به سازمان تایید صلاحیت ایمنی یا اداره مرتبط جهت بررسی های دوره ای یا شرکت خصوصی جهت ارتقا کیفیت کاری و ارائه به کارفرما

سازگار با اکسل 2003-2019 سیستم عامل ویندوز

سازگار با نرم افزار ماکروسافت آفیس در سیستم عامل اندروید

دارای قابلیت تغییر و ویرایش محتوا ( بدون رمز و قفل فایل )

ﭼـﮏ ﻟﯿﺴــﺖ ﻫــﺎي ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻣﺨــﺎﻃﺮات ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑــﺮآوردي ﮐﻠــﯽ از ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﻣﺨــﺎﻃﺮات ﻗﺴــﻤﺖ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـ ﯿﭻ ﮐـﺪام از ﭼـﮏ ﻟﯿﺴـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﭼـﮏ ﻟﯿﺴـﺖ ﻫـ ﺎ ﻧﯿـﺰ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺷـ ﺎﯾﻊ ﺗـﺮ ﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻣﻮرداﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ . ازاﯾـ ﻦ رو ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـ ﯽ ﺷـﻮد در ﺻـﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﺎﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺟﺰﺋـ ﯽ ﺗـﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد . ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﭼـﮏ ﻟﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪاول ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

1-برق 2-حریق 3-روشنایی 4-شرایط اضطراری/کمک های اولیه 5-سطوح 6-تابلو ها وعلایم ایمنی 7-سایر