حفاظت شده: قرارداد طراحی نما | Facade Contract

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: