بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
قسمت آشپزخانه قبل از بازسازی و تخریب
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
قسمت سالن پذیرش قبل از بازسازی و تخریب
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
قسمت سالن پذیرایی قبل از بازسازی و تخریب
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
قسمت سالن انتظار در حال ساخت و بازسازی
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
قسمت پذیرش کلینیک زیبایی در حال ساخت با استفاده از متریال کناف
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
راهرو قبل از تخریب و بازسازی
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
ورودی سالن انتظار
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
اتاق عمل قبل از بازسازی
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
ساخت اتاق عمل با استفاده از متریال آنتی باکتریال و طبق اصول و ضوابط وزارت بهداشت
بازسازی مطب , بازسازی کلینیک , بازسازی سالن زیبایی , بازسازی
اتاق عمل کلینیک زیبایی در حال ساخت